Informačná povinnosť prevádzkovateľa podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR)

1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že je zároveň dodávateľom tovarov a služieb a všetky jeho údaje uvedené na faktúre sú platné a aktuálne, že osobné údaje spracúva spravodlivo a transparentne, zákonným spôsobom na legitímne účely, v primeranom, relevantnom a obmedzenom rozsahu, najviac do času, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú a spôsobom zaručujúcim primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním a ich náhodnou stratou, zničením alebo poškodením. 2. Dotknuté fyzické osoby sa môžu obracať svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov priamo v sídle prevádzkovateľa. 3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje spracúva za účelom plnenia daňových a účtovných povinností (v zmysle Zákona o dani z príjmov, Zákona o správe daní, Zákona o účtovníctve) v rozsahu meno a priezvisko (názov), IČO, DIČ, IČ DPH, miesto podnikania, doručovacia adresa a bydlisko, po dobu 10 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie primeranými fyzickými opatreniami na zabezpečenie informácií, ktoré v súvislosti s poskytovanými službami zhromažďuje, najmä osobným heslom a antivírovou ochranou. 4. Dotknuté osoby majú právo na opravu, doplnenie osobných údajov ako aj na ich vymazanie, pokiaľ na ich spracovanie už neexistuje zákonný dôvod. Rovnako majú právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak napadnú ich správnosť počas obdobia overovania správnosti údajov prevádzkovateľom, v prípade, ak je spracúvanie protizákonné a namiesto výmazu osobných údajov žiada dotknutá osoba obmedzenie ich spracúvania, ak ich prevádzkovateľ už nepotrebuje, alebo ak dotknutá osoba namietala spracúvanie osobných údajov až do overenia, či oprávnené dôvody na ich spracúvanie zo strany prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.  5. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, namietať spracúvanie jej osobných údajov, ako aj kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak neexistuje pre ich spracúvanie iný zákonný dôvod, ako aj na podanie návrhu na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov SR, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti. 6. Potvrdením prijatia tejto faktúry objednávateľ zároveň vyjadruje ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 Zákona č. 18/2018 Z.z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.